Rozwód z winy

 Adwokat rozwód Łódźkancelaria prawna rozwody w Łodzi

W toku postępowania rozwodowego zasadą jest, że sąd orzeka, który z małżonków ponosi winę w rozkładzie pożycia małżeńskiego chyba, że małżonkowie zgodnie wnoszą o zaniechanie orzekania o winie, wówczas sąd rozwiązuje związek małżeński bez orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy.

Orzekając w przedmiocie winy sąd winien ustalić czy występuje sprzeczność zachowania albo postępowania małżonka z normami prawnymi lub zasadami współżycia, określającymi obowiązki małżonków, a sprzeczności tej towarzyszy umyślność lub niedbalstwo tegoż małżonka. Nadto między takim zachowaniem się lub postępowaniem małżonka, a powstałym rozkładem pożycia małżeńskiego musi istnieć związek przyczynowy. Nie każde zatem naruszenie obowiązków małżeńskich stanowić będzie o winie danego małżonka lecz tylko te, które miało wpływ na spowodowanie (bądź utrwalenie) rozkładu pożycia małżeńskiego. . Za zawinione, na gruncie przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, uznaje się działania lub zaniechania małżonka będące wyrazem jego woli, które stanowią naruszenie obowiązków wynikających z przepisów prawa lub zasad współżycia społecznego i prowadzą do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia. Nie jest przy tym konieczne, dla przypisania małżonkowi winy, objęcie jego zamiarem spowodowania, poprzez określone działania lub zaniechania, rozkładu pożycia prowadzącego w ostatecznym rezultacie do rozwodu. Wystarczy możliwość przewidywania znaczenia i skutków takiego działania lub zaniechania.

 

W wyroku orzekającym rozwód sąd ma dwie możliwości w przedmiocie sposobu rozwiązania związku małżeńskiego przez rozwód, a więc może:

1) orzec o winie jednego lub obojga małżonków,

2) nie orzekać o winie TYLKO na zgodne żądanie małżonków.

 

Adwokat Rozwód Łódź

W literaturze wskazuje się, że najczęściej występującymi przyczynami rozkładu pożycia – związanymi z naruszeniem obowiązków małżeńskich – są: zdrada, alkoholizm, uleganie innym nałogom, opuszczenie małżonka, przemoc domowa, nieprzyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny, brak współdziałania w prowadzeniu domu i wychowaniu dzieci, lekkomyślny tryb życia, nielojalność, kłótliwość, naganny stosunek do członków rodziny współmałżonka. Zaistnienie winy wymaga zawsze zrealizowania danego zachowania, przyjęcia pewnej postawy obiektywnie sprzecznej z obowiązkami małżeńskimi. Zachowanie to może jednak polegać tylko na samej postawie gotowości do zrealizowania danego czynu i już sama taka postawa może wywołać, jako adekwatny, obiektywnie określony skutek w postaci zakłócenia czy zerwania pożycia.

Na winę małżonka składają się więc dwa elementy – obiektywny w postaci naruszenia określonej normy postępowania i subiektywny – określający stosunek psychiczny osoby do własnego zachowania się lub do zaniechania. Dla przypisania winy oba te elementy składowe muszą występować łącznie, brak któregoś powoduje, że o winie nie może być mowy. W konsekwencji dla orzeczenia winy sąd musi stwierdzić łącznie wystąpienie: po pierwsze, zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego; po drugie, zawinionego zachowania małżonka; po trzecie, związku przyczynowego między tym zachowaniem a rozkładem pożycia.

Wina rozkładu pożycia małżeńskiego wykazuje szczególne nasilenie elementów o obiektywnym charakterze. Winę tę ująć można, co prawda, jako naganną decyzję podjęcia lub kontynuowania postępowania, powodującego obiektywnie złe, negatywne konsekwencje dla pożycia małżonków, ale ponadto z uwagi na szczególnie osobisty charakter odniesień między małżonkami, wina ta ujmowana być musi w sposób bardziej obiektywny i bliższy jednak bardziej prawu deliktowemu niż kontraktowemu. Przypisanie małżonkowi winy rozkładu pożycia nie będzie więc możliwe, jeżeli działanie lub zaniechanie następuje w stanie niepoczytalności czy choćby przemijającego zakłócenia czynności psychicznych. Winę ponosić może jedynie osoba działająca świadomie, osoba poczytalna, a taką osobą był powód.

Adwokat do spraw rodzinnych w Łodzi 

W postępowaniu sądowym konieczne jest przedstawienie dowodów potwierdzających ową wyłączną winę. Adwokat rozwodowy powinien wskazać na następujące środki dowodowe:

  1. zeznania świadków (WAŻNE! nie trzeba pytać świadka o zgodę),
  2. notatki, zapiski,
  3. dowodu audialne (nagrania),
  4. dowody wizualne (zdjęcia),
  5. opinie biegłych/specjalistów z określonych dziedzin (psycholog, psychiatra, seksuolog),
  6. sprawozdanie detektywistyczne,
  7. przesłuchanie stron.

 

Dobry adwokat w Łodzi - osobista reprezentacja i skuteczność działania

Co istotne a pomijane przez adwokatów nie zajmujących się na stałe  sprawami rozwodowymi winę należy udowodnić w 100%, w przeciwnym wypadku sąd może rozwiązać związek małżeński przez rozwód z winy obu stron. Dlatego tak ważne jest właściwe przygotowanie i obranie odpowiedniej – szytej na miarę koncepcji - od samego początku. Zaniedbania w tym zakresie już od samego początku mogą mieć negatywny wpływ na wynik toczącego się postępowania. 

Adwokat rozwodowy Łódź

Czym kierować się przy wyborze adwokata rodzinnego?

Przede wszystkim OSOBISTĄ reprezentacją. Sprawy rodzinne mają szczególny charakter bowiem dotyczą prawa stanu, kwestii dotyczących małoletniego dziecka i z uwagi na tą szczególność istotna jest osobiste prowadzenie sprawy i osobisty udział adwokata w całym postępowaniu rozwodowym.

 

WAŻNE! – Wina co do zasady nie ma wpływu na podział majątku wspólnego, chyba że polega na uszczuplaniu majątku wspólnego, nieprzyczyniania się do jego powstania, niegospodarności, uchylania się bez uzasadnienia od pracy.

 

 

 

 

Adwokat rozwodowy Łódź

⭐⭐⭐⭐⭐

Ocena 5/5 Głosów 96
 
Klimowski Kancelaria Prawna

Łódź

Adwokat Łódź
Al. T. Kościuszki 40 lok. 10
90-427 Łódź
tel.: (42)208 88 42/(42) 208 88 43
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

Gdańsk

Adwokat Gdańsk
ul. Długi Targ
80-831 Gdańsk
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

 

Mapa dol-mapPolski

Kancelaria świadczy usługi na terenie całego kraju

Facebook link Twitter link