2023-02-02

Rozwód - kiedy podział majątku?

 

Rozwód - kiedy podział majątku? Wiele osób jeszcze przed orzeczeniem rozwodu zastanawia się, kiedy nastąpi podział majątku. Sprawy działowe należą do najtrudniejszych w polskim prawie rodzinnym i mogą być przeprowadzone polubownie lub podczas rozprawy sądowej. Niesłuszne jest przekonanie, że podział majątku może nastąpić dopiero po orzeczeniu rozwodu, ponieważ jest on również możliwy w czasie trwania małżeństwa. Kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi także, że na wniosek jednego z małżonków podczas rozprawy rozwodowej sąd może przeprowadzić podział majątku. Jednak może to nastąpić tylko wtedy, gdy nie spowoduje to nadmiernego wydłużenia postępowania sądowego. Najczęstszą praktyką jest podział majątku w osobnym postępowaniu. Jeżeli nie można polubownie podzielić majątku wspólnego warto udać się na konsultację prawną w Klimkowski-Kancelaria, gdzie adwokat specjalizujący się w prawie rodzinnym przedstawi najkorzystniejsze rozwiązanie.

Rozwód - kiedy podział majątku?

Wstąpienie w związek małżeński powoduje powstanie pomiędzy mężem i żona ustawowej wspólności majątkowej. Zalicza się do niej wszystkie rzeczy zakupione w czasie trwania małżeństwa. Jeżeli orzeczono rozwód, kiedy podział majątku przeprowadzić, od czego jest to uzależnione? Polskie prawo wskazuje, że podział majątku nie jest uzależniony od rozwodu, dlatego można on mieć miejsce jeszcze przed rozwodem, w trakcie sprawy rozwodowej a także dopiero kilka lat po rozwodzie.

Co wchodzi w skład majątku wspólnego rozwodzących się małżonków:

 • Otrzymane przez małżonków wynagrodzenie za pracę zawodową oraz dochody z każdej innej działalności zarobkowej.

 • Dochody powstałe z majątku wspólnego oraz majątku osobistego małżonków.

 • Środki finansowe zgromadzone na rachunku funduszu emerytalnego każdego z małżonków.

 • Składki zarejestrowane na subkoncie emerytalnym.

 • Urządzenia domowe nabyte przez dziedziczenie, darowiznę bądź zapis.

Wszystkie przedmioty, nie należące do wspólności majątkowej stanowią majątek osobisty każdego z małżonków i nie podlega on podziałowi po rozwodzie.

Rozwód i formalności przy podziale majątku

Podział majątku może zostać orzeczony na drodze sądowej lub pozasądowej. Szczegółowych informacji odnośnie właściwego wyboru należy poszukać w kancelarii Klimkowski, już podczas konsultacji prawnej adwokat podpowie, że trzeba złożyć do sądu wniosek o podział majątku wspólnego. Po przeanalizowaniu dokumentacji adwokat może podjąć się prowadzenia sprawy rozwodowej. Już w pozwie o rozwód składanym do sądu okręgowego może zostać ujęte postępowanie działowe. Jeżeli będzie to konieczne podział majątku może nastąpić w oddzielnym postępowaniu, po ustaniu wspólności majątkowej.

Czy można samodzielnie sporządzić wniosek o podział majątku wspólnego? Bez fachowej wiedzy prawniczej będzie to niemożliwe, ponieważ trzeba w nim zawrzeć elementy wchodzące w skład majątku, wartość poszczególnych składników majątku a także wskazać, jak ma nastąpić podział majątku. Adwokat występujący w imieniu klienta złoży wniosek o podział majątku wspólnego w sądzie rejonowym albo w sądzie okręgowym, równocześnie z pozwem rozwodowym. Można żądać podziału majątku całościowego lub częściowego.

Jak dokonać podziału majątku przed rozwodem?

W czasie trwania małżeństwa wspólność majątkowa może ustać, gdy:

 • Małżonkowie podpiszą umowę o rozdzielności majątkowej.

 • Zostanie ogłoszona upadłość w stosunku do jednego z małżonków.

 • Sąd ustanowi rozdzielność majątkową.

 • Nastąpi ubezwłasnowolnienie jednego z małżonków.

 • Nastąpi orzeknięcie separacji między małżonkami.

Wszystkie sytuacje uzasadniają podział majątku jeszcze w czasie trwania małżeństwa.

Jakie są rodzaje podziału majątku rozwodzących się małżonków?

Dostępne są dwa sposoby przeprowadzenia podziału majątku po rozwodzie to znaczy umowny oraz sądowy po przeprowadzeniu postępowania, na wniosek jednego z małżonków. Umowny podział majątku może zostać dokonany tylko przy zgodności małżonków co do jego wykonania (podział częściowy lub całościowy). Jeżeli składnikiem majątku jest nieruchomość umowa między małżonkami musi zostać sporządzona w formie aktu notarialnego.

Strony postępowania o podział majątku muszą wskazać w jaki sposób chcą tego dokonać:

 • Podział majątku może wiązać się z przyporządkowaniem małżonkowi konkretnej rzeczy, której staje się jedynym właścicielem np. żona staje się właścicielką domu jednorodzinnego a mąż mieszkania własnościowego a środki finansowe dzielone są równo na dwie części.

 • Jedno z małżonków może otrzymać na własność konkretny składnik majątku, jednak będzie zobowiązany do spłacenia drugiego małżonka (oddanie połowy wartości).

 • Istnieje możliwość sprzedaży wszystkich składników majątku i podzielenie się uzyskanymi pieniędzmi.

Pomoc adwokata przy podziale majątku na pewno usprawni załatwienie sprawy, ponieważ pełnomocnik ustali zasad podziału, sporządzi wniosek lub projektu umowy podziałowej. Ponadto wyjaśni klientowi jakie dana czynność będzie miała skutki, wskaże różne wersje podziału. W przypadku braku porozumienia podział majątku wspólnego przeprowadzi sąd. Korzystając z pomocy adwokata z kancelarii prawnej, nie trzeba głowić się nad poprawnością przygotowania wniosku o taki podział. Adwokat sporządzi stosowny dokument i przedłoży go w imieniu klienta w sądzie rejonowym znajdującym się na terenie położenia rzeczy łącznie z dokumentem potwierdzającym ustanie wspólności majątkowej. Kancelaria prawa zatrudnia adwokatów z dużym doświadczeniem w prowadzeniu spraw o podział majątku dąży do uzyskania dla klienta oczekiwanego rezultatu. 

Klimowski Kancelaria Prawna

Łódź

Adwokat Łódź
Al. T. Kościuszki 40 lok. 10
90-427 Łódź
tel.: (42)208 88 42/(42) 208 88 43
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

Gdańsk

Adwokat Gdańsk
ul. Długi Targ
80-831 Gdańsk
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

 

Mapa dol-mapPolski

Kancelaria świadczy usługi na terenie całego kraju

Facebook link Twitter link