2023-03-02

Jakie są rodzaje spadku?

 

Jakie są rodzaje spadku? Co to jest dziedziczenie (spadek)? Zgodnie z Kodeksem Cywilnym (art. 922. § 1) są to prawa oraz obowiązki osoby zmarłej, przechodzące na jedną bądź kilka osób adekwatnie do przepisów. W polskim prawie są dwa sposoby powołania do spadku, natomiast ustalenie podstawy dziedziczenia daje możliwość stwierdzenia kto i w jakiej części dziedziczy po zmarłym. Wszystkie niejasności związane z dziedziczeniem można rozwiać zgłaszając się po poradę prawną do kancelarii prawnej Klimkowski. Jeżeli zajdzie taka potrzeba prawnik przygotuje wniosek lub pozew do sądu lub poprowadzi sprawą spadkową.  

Jakie są rodzaje spadku?

Rodzaje dziedziczenia w Polsce można podzielić na dwa tytuły do spadku. A mianowicie – ustawa, czyli powołanie do spadku z ustawy i testament – powołanie do spadku z testamentu. Oczywiście obie te opcje dziedziczenia są regulowane przez prawo. Występuje jeszcze dziedziczenie częściowo testamentowe i częściowo ustawowe. Termin wyznaczony na przyjęcie lub odrzucenie spadku to sześć miesięcy od momentu otwarcia spadku.

Dziedziczenie testamentowe

Testament może spisać osoba, która ma całkowitą zdolność do czynności prawnych. Dziedziczenie tylko na podstawie testamentu występuje w sytuacji, w której spadkodawca pozostawił testament i skutecznie powołał swoich spadkobierców (jednego lub kilku) do całego spadku. Nie mogą jednak wystąpić jakiekolwiek przeszkody uniemożliwiające dziedziczenie.

Może zdarzyć się również taka sytuacja, że w miejsce spadkobiercy testamentowego, nie chcącego przyjąć spadku lub nie mogącego dziedziczyć, wejdzie spadkobierca wymieniony w drugiej kolejności (podstawiony). Wtedy będzie miało miejsce skuteczne powołanie do całości spadku z testamentu.

Inny przypadek, który może mieć miejsce to taki, gdy tylko niektóre osoby powołane do dziedziczenia nie przyjmą spadku, ale znajdzie się wśród nich chociażby jeden spadkobierca, który będzie chciał i mógł dziedziczyć. Wtedy następuje tzw. przyrost a w rezultacie dojdzie do dziedziczenia całości spadku tylko na podstawie testamentu.

Dziedziczenie na podstawie ustawy

Najczęściej dziedziczenie następuje na podstawie ustawy, ponieważ niewiele osób spisuje ważny testament.

Kiedy następuje dziedziczenie ustawowe:

 • Spadkodawca nie spisał za życia testamentu.

 • Pozostawił nieważny testament lub bezskuteczny.

 • Odwołał cały testament lub jego część mówiącą o powołaniu spadkobierców do dziedziczenia.

 • Nie można odtworzyć treści testamentu, ponieważ uległ zniszczeniu lub zaginięciu.

 • Spadkobiercy nie mogą lub nie chcą przyjąć spadku.

Dziedziczenie częściowe: testamentowe i ustawowe

Spadkodawca spisując testament nie musi rozdysponować całego swojego majątku a dziedziczenie dotyczy całości, dlatego może dojść do tego, że część spadku zostanie dziedziczona zgodnie z wolą zmarłego a reszta przypadnie spadkobiercom z ustawy. W sytuacjach niejasnych warto skorzystać z pomocy prawnika z kancelarii prawnej Klimkowski, który dokona szczegółowej analizy wszystkich dokumentów związanych ze spadkiem. Można również zlecić zastępstwo procesowe.

Kiedy testament ma pierwszeństwo?

Przepisy Kodeksu Cywilnego wskazują, że pozostawienie przez spadkodawcę testamentu ma pierwszeństwo przed ustawą. Dlatego zawsze należy sprawdzić, czy zmarły spisał testament. Jeżeli tak, staje się on jedyną drogą do dysponowania majątkiem w przypadku śmierci, to znaczy, że nie można zastąpić go na przykład umową o dziedziczenie. Dziedziczenie można uzyskać w drodze testamentu lub ustawy, gdy nie ma testamentu lub nie jest w nim wzmianka o prawowitym spadkobiercy. Jedynym wyjątkiem jest przypadek rozdysponowania przez spadkodawcę w testamencie określonych rzeczy określonym spadkobiercom.

Zasady nabycia spadku

Zgodnie z polskimi przepisami nabycie spadku następuje z chwilą śmierci spadkodawcy (otwarcie spadku).  

Aby odziedziczyć spadkobierca:

 • Musi być powołany do spadku a to oznacza, że znajduje się w kręgu spadkobierców ustawowych bądź też został ujęty w testamencie.

 • Posiada zdolność dziedziczenia.

 • Nie zachodzą w stosunku do niego przesłanki wyłączające możliwość jego powołania do spadku np. nie odrzucił spadku.

Przedmioty i podmioty dziedziczenia

W skład spadku mogą wchodzić rzeczy, które należały do spadkodawcy w dniu otwarcia spadku, inny majątek, w tym prawa i obowiązki majątkowe.

W drodze dziedziczenia są to:

 • Rzeczy, do których spadkodawca miał prawo własności (dom, mieszkanie, pieniądze, grunt, samochód itp.).

 • Papiery wartościowe.

 • Prawa majątkowe i obowiązki wynikające z umów cywilnoprawnych itp.

Jeżeli spadkobierca powołany do dziedziczenia z woli lub z ustawy umrze po otwarciu spadku, nie zdążywszy go przyjąć w wyznaczonym terminie, wówczas prawo do przyjęcia należnego mu spadku przechodzi na jego spadkobierców. Nazywa się to transmisją.

Spadkobierca ma prawo odmówić przyjęcia spadku lub jego części na rzecz innych osób (spośród spadkobierców testamentowych lub spadkobierców ustawowych dowolnego rzędu, niepozbawionych spadku) lub bez ich wskazania. Może to zrobić nawet po przyjęciu spadku. Kancelaria Klimkowski pomaga spadkobiercom przedstawić dowody potwierdzające ich prawa do spadku. A także uzyskać sądowe postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku a także aktu poświadczenia dziedziczenia. Jeżeli będzie taka potrzeba prawnicy pomogą w ustaleniu wszystkich spadkobierców, ustaleniu wartości zachowku czy uznaniu niegodności dziedziczenia. 

Klimowski Kancelaria Prawna

Łódź

Adwokat Łódź
Al. T. Kościuszki 40 lok. 10
90-427 Łódź
tel.: (42)208 88 42/(42) 208 88 43
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

Gdańsk

Adwokat Gdańsk
ul. Długi Targ
80-831 Gdańsk
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

 

Mapa dol-mapPolski

Kancelaria świadczy usługi na terenie całego kraju

Facebook link Twitter link