2021-07-22

Rozwód bez orzekania o winie

Rozwód bez orzekania o winie – jak go uzyskać?

Rozwód bez orzekania o winie to jeden ze sposobów (obok rozwiązania związku małżeńskiego z winy czy śmierć małzonka) zakończenia  małżeństwa, w przypadku którego małżonkowie są zgodni co do tego, że ich wspólne życie dobiegło końca. Konsekwencja porozumienia jest zgodne żądanie rozwiązania związku małżeńskiego bez orzekania o winie. W pozwie o rozwód bez orzekania o winie jedna ze stron zaznacza, że chce rozwodu bez orzekania, po cym druga strona po otrzymaniu pozwu o rozwód PRZYŁĄCZA się do stanowiska swojego małżonka.

W pozwie o rozwód/odpowiedzi na rozwód strony powinny również ZGODNIE określić wszystkie kwestie dotyczące małoletnich dzieci, w tym miejsce zamieszkania dzieci, władza rodzicielska, alimenty.

Rozwód bez orzekania o winie – szybki rozwód za porozumieniem stron

Pozew o rozwód bez orzekania o winie powinien spełniać wszelkie ogólne wymogi dotyczące pozwu o rozwód. Tym samym osoba składająca pozew powinna w nim umieścić tzw. Elementy obligatoryjne pozwu o rozwód czyli kwestie, o których będzie rozstrzygał sąd tj.:

o tych elementów zaliczyć możemy:

 1. Sposób rozwiązania związku małżeńskiego przez rozwód:
  1. bez orzekania o winie,
  2. z winy jednego lub obu małżonków.
 1. Miejsc zamieszkania małoletniego dziecka:
  1. przy ojcu,
  2. przy matce,
  3. opieka naprzemienna.
 1. Władza rodzicielska:
  1. pozostawiona obojgu rodzicom,
  2. ograniczona (wskazanie w jak sposób – samo określenie „Do współdecydowania o istotnych sprawach dziecka” bez doprecyzowania o jakie istotne sprawy dziecka chodzi będzie trudna wręcz niemożliwa do wykonania. Tak sformułowane żądanie może zostać nie uwzględnione przez Sąd.
 1. Alimenty

Więcej na naszym blogu: adwokat rozwodowy

Pozew o rozwód składa się we właściwym sądzie okręgowym. Zgodnie z treścią art. 41 k.p.c. Powództwo ze stosunku małżeństwa wytacza się wyłącznie przed sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.

Rozwód bez orzekania o winie   

Bez wątpienia wzór pozwu o rozwód bez orzekania o winie dla małżonków można bez problemu znaleźć w internecie. Jednak korzystanie z gotowca jest ryzykowane – po pierwsze istnieje ryzyko, że będzie zawierał błędy, po drugie (i ważniejsze) – każda sprawa rozwodowa jest inna i wymaga indywidualnego podejścia. Nie ma dwóch takich samych stanów faktycznych.

Pozew o rozwód bez orzekania o winie  

Możliwość rozwiązania małżeństwa stron przez rozwód bez orzekania o winie nie jest obwarowana żadnymi szczególnymi wymogami. Podobnie jak przy orzeczeniu rozwodu z winy obojga z małżonków lub z winy jednej ze stron do rozwiązania małżeństwa przez rozwód konieczne jest spełnienie przesłanek ustawowych tj. pozytywnych (tych które muszą wystąpić w danym stanie fatycznym) i negatywnych (tych których wystąpienie, wiązać się będzie z brakiem rozwodu).

POZYTYWNE: ustanie trzech podstawowych więzi między małżonkami: duchowej, fizycznej oraz gospodarczej.

NEGATYWNE: orzeczenie rozwodu nie może być sprzeczne z dobrem małoletniego dziecka lub zasadami współżycia społecznego.

UWAGA!!! Należy jednak pamiętać, iż sąd odstąpi od orzekania o winie tylko na zgodny wniosek stron. Oznacza to, że gdy strona przeciwna sprzeciwi się takiemu stanowisku zaprezentowanemu w pozwie Sąd zobligowany będzie w wyroku rozwodowym do orzeczenia o winie.

UWAGA !!! Należy także zwrócić uwagę, iż żądanie pozwu w zakresie winy może być zmienione, aż do uprawomocnienia się wyroku.

Wiąże się to z tym, że nawet jeżeli pierwotnie będziemy wnosili o rozwód bez orzeczenia winy, a w toku procesu stwierdzimy, iż chcielibyśmy, aby małżeństwo zostało rozwiązane przez rozwód z orzeczeniem o winie, możemy swój pierwotny wniosek zmodyfikować.

UWAGA!!! Pamiętać jednak należy, iż zgodnie z przepisami ciężar udowodnienia okoliczności faktycznych spoczywa na stronie, która wywodzi z nich skutki prawne. W tym przypadku na osobie, która żąda ustalenia winy drugiego z małżonków.

Rozwód bez orzekania o winie – ile trwa?

Czas oczekiwania na rozprawę rozwodową zależy sądu, w którym składamy pozew – tego ilu ma sędziów i jak bardzo jest obciążony sprawami. W dużych miastach oczekiwanie na termin rozprawy może zająć nawet pół roku. W mniejszych do kilku miesięcy. Zazwyczaj mówi się o ok. 3 miesiącach od złożenia pozwu do pierwszej rozprawy.

Pomoc adwokata w sprawie o rozwód – czym się kierować przy wyborze adwokata rozwodowego?

Odpowiedź jest bardzo prosta: OSOBISTA REPREZENTACJA.

W dzisiejszych czasach wydaje się, że to najważniejszy element, którym klienci powinni kierować się przy wyborze adwokata do jakiejkolwiek sprawy. Często w praktyce spotkać się można z przypadkami kiedy to osoba pełnomocnika występuje tylko na dokumencie pełnomocnictwa, a sprawę w rzeczywistości prowadzi zupełnie ktoś inny. Czasami klient nie ma nawet wiedzy jak wygląda pełnomocnik „na papierze” bowiem NIGDY nie miał przyjemności spotkania z nim. W praktyce, już na etapie umawiania spotkania warto zaznaczyć, iż OCZEKUJE SIĘ SPOTKANIA Z DANĄ OSOBĄ – jest to wynikiem tego, że potencjalny klient umawia się na spotkania, a kiedy już do niego dochodzi, okazuje, że się że odbędzie się ono z KIMŚ Z ZESPOŁU co niejednokrotnie ma negatywny wpływ na przebieg postępowania zwłaszcza gdy osoba taka nie ma doświadczenia w prowadzeniu spraw określonej kategorii.

UWAGA!!! Warto wiedzieć, że pełnomocnik procesowy ma prawo udzielić zastępstwa procesowego jedynie adwokatowi lub radcy prawnemu, bez uzyskania zgody swojego mocodawcy. Zgodnie z treścią art. 91 pkt 3 k.p.c. „pełnomocnictwo procesowe obejmuje z samego prawa umocowanie do: udzielenia dalszego pełnomocnictwa procesowego adwokatowi lub radcy prawnemu”.

ZWRÓĆ UWAGĘ !!! Chcąc zatem uniknąć sytuacji reprezentowania klienta na sali rozpraw przez osobę inną aniżeli osoba pełnomocnika, warto zadbać aby w pełnomocnictwie był zapis stanowiący, że "niniejsze pełnomocnictwo wyłącza możliwość ustanowienia dalszego pełnomocnictwa w sprawie". Dzięki temu unikniemy zaskoczenia na sali rozpraw czy rozczarowania związanego z wyborem pełnomocnika

WARTO PAMIĘTAĆ, ŻE KLIENTA REPREZENTUJE NIE KANCELARIA, A KONKRETNY CZŁOWIEK.

 

Poniżej prezentujemy wzór pozwu o rozwód bez orzekania o winie

 

 

W kolejnej części:

Ile kosztuje rozwód bez orzekania o winie?       

Rozwód bez orzekania o winie a dzieci   

Jakie pytania zadaje sąd?

SKUTECZNY ADWOKAT ROZWODOWY – JAK GO WYBRAĆ?

 

Klimowski Kancelaria Prawna

Łódź

Adwokat Łódź
Al. T. Kościuszki 40 lok. 10
90-427 Łódź
tel.: (42)208 88 42/(42) 208 88 43
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

Gdańsk

Adwokat Gdańsk
ul. Długi Targ
80-831 Gdańsk
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

 

Mapa dol-mapPolski

Kancelaria świadczy usługi na terenie całego kraju

Facebook link Twitter link