2021-06-23

Adwokat Rozwodowy

Jak przeprowadzić rozwód bez konfliktów:

Ze względu na szeroki zakres poruszanej tematyki i jednocześnie ograniczone ramy niniejszej publikacji rozważania skupią się jedynie do wskazania najistotniejszych kwestii związanych z możliwością szybkiego i bezkonfliktowego uzyskania rozwodu.

W jaki szybki i bezkonfliktowy sposób osiągnąć rozwód?

W przeświadczeniu wielu osób sprawy sądowe (w tym rozwodowe) trwają latami, jednakże nie zawsze. W praktyce sądowej, wpływ na szybkość postępowania mają przede nastawienie oraz zaangażowanie małżonków i ich pełnomocników, oraz właściwe przygotowanie pozwu o rozwód, obejmującego swoją treścią porozumienia co do obligatoryjnych kwestii rozstrzyganych przez Sąd, a objętych wyrokiem rozwodowym. Cel, jakim jest szybki i bezkonfliktowy rozwód, można osiągnąć poprzez umiejętne sformułowanie pozwu rozwodowego, ograniczając jego treść do zakresu, jaki jest wymagany przepisami prawa (elementów obligatoryjnych – o których mowa niżej)

O czym rozstrzyga Sąd w postępowaniu rozwodowym? Co powinno obejmować porozumienie pomiędzy małżonkami?

Rozwód to proces prawny, którego skutkiem jest rozwiązanie małżeństwa. Postępowanie rozwodowe jest postępowaniem „kompleksowym” co oznacza, że oprócz rozwiązania małżeństwa zawiera także inne rozstrzygnięcia , które będą wywoływały skutki przez kilka-kilkanaście lat. Prawidłowe przygotowanie pozwu poprzez umiejętne określenie żądań skutkować będzie zakończeniem sprawy na jednej rozprawie.

W praktyce rozstrzygnięcia Sądu w wyroku rozwodowym można podzielić na:

OBLIGATORYJNE (obowiązkowe)

To te rozstrzygnięcia, które muszą znajdować się w wyroku rozwodowym i  o którym musi rozstrzygnąć Sąd, nawet w przypadku braku żądań stron w tym zakresie.

Do tych elementów zaliczyć możemy:

 1. Sposób rozwiązania związku małżeńskiego przez rozwód:
  1. bez orzekania o winie,
  2. z winy jednego lub obu małżonków.

Przykładowo: Wnoszę o rozwiązanie związku małżeńskiego zawartego w dniu 15 czerwca 1988 roku, pomiędzy powodem Janem Kowalskim, urodzonym w dniu 10 czerwca 1967 roku, a pozwaną Janiną Kowalską, urodzonej w dniu 09 czerwca 1967 roku przez rozwód bez orzekania o winie.

 1. Miejsc zamieszkania małoletniego dziecka:
  1. przy ojcu,
  2. przy matce,
  3. opieka naprzemienna.

Przykładowo: Wnoszę o ustalenie miejsca zamieszkania małoletniego syna stron Jasia Kowalskiego urodzonego w dniu 15 czerwca 2018 roku, każdorazowo w miejscu zamieszkania jego matki

 1. Władza rodzicielska:
  1. pozostawiona obojgu rodzicom,
  2. ograniczona (wskazanie w jak sposób – samo określenie „Do współdecydowania o istotnych sprawach dziecka” bez doprecyzowania o jakie istotne sprawy dziecka chodzi będzie trudna wręcz niemożliwa do wykonania. Tak sformułowane żądanie może zostać nie uwzględnione przez Sąd.

Przykładowo: Wnoszę o pozostawienie wykonywanie władzy rodzicielskiej ad małoletnim synem stron Jasiem Kowalskim urodzonym w dniu 15 czerwca 2018 roku obojgu rodzicom.

 1. Alimenty

Przykładowo: Wnoszę o zasądzenie od powoda (ojca dziecka) Jana Kowalskiego, na rzecz małoletniego Jasia Kowalskiego, tytułem alimentów kwoty po 1000 zł miesięcznie płatnych do 10 – go każdego miesiąca do rąk przedstawicielki ustawowej małoletniego (matki dziecka).

FAKULTATYWNE

To te rozstrzygnięcia, które mogą znajdować się w wyroku rozwodowym, a których uregulowania dodatkowo żądają małżonkowie.

Do tych elementów zaliczyć możemy

 1. Sposób korzystania ze wspólnego mieszkania
 2. Ustalenie sposobu realizowania kontaktów rodzica, u którego dziecko nie ma miejsca zamieszkania (element obligatoryjny – pkt.1),
 3. Podział majątku wspólnego

Porozumienie pomiędzy małżonkami

W przypadku zgodnego stanowiska małżonków chociaż co do obligatoryjnych kwestii po rozwodzie, można mieć nadzieję na zakończenie sprawy rozwodowej na jednej rozprawie. Warto również pamiętać, że w przypadku gdy małżonkowie mają małoletnie potomstwo, Sąd nie może ograniczyć postępowania dowodowego tylko do przesłuchania stron oraz porozumienia obejmującego zgodne stanowisko w sprawie. Warto zatem zadbać o zgłoszenie i obecność świadka, który ma wiedzę na temat sytuacji małoletniego potomstwa, i który oświadczy, że orzeczenie rozwodu nie będzie sprzeczne z dobrem małoletnich dzieci stron.

Przykładowo: Wnoszę o dopuszczenie dowodu z zeznań świadka Łucji Kowalskiej, celem wykazania sytuacji małoletnich dzieci stron.

Konflikt pomiędzy małżonkami

W przypadku konfliktu między małżonkami, co niestety ma niejednokrotnie miejsce głównie w zakresie żądania winy, gwarantem przyspieszenia całej sprawy rozwodowej będzie z pewnością skorzystanie z mediacji, której celem będzie zmiana nastawienia małżonków oraz wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawie.

Dobrym wyjściem z sytuacji będzie również skorzystanie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, w osobie radcy prawnego czy adwokata. W wielu przypadkach pełnomocnicy kontaktują się ze sobą w imieniu swoich klientów. Dzięki temu istnieje szansa przekonania drugiej strony do kompromisowego rozwiązania, które będzie zadowalać obie strony a co najważniejsze zgodne z dobrem małoletnich dzieci.

Należy jednak mieć na uwadze, że w sytuacji, gdy stanowiska skonfliktowanych małżonków są na tyle rozbieżne, a małżonkowie nie czynią względem żadnych ustępstw szansa na szybkie zakończenie sprawy rozwodowej jest mała.

Szybki i bezkonfliktowy rozwód - posumowanie

Bezkonfliktowy i szybki rozwód może zostać przeprowadzony w oparciu o umiejętne sformułowanie żądań, co jest wynikiem osiągnięcia porozumienia między małżonkami, co z kolei wymaga od małżonków pełnego zaangażowania, nastawienia oraz przede wszystkim chęci jego bezkonfliktowego zakończenia. Na koniec warto dodać, że bez względu na skalę konfliktu pomiędzy małżonkami, powinni oni w pierwszej kolejności kierować się dobrem małoletnich dzieci, odstawiając swoje emocje na bok.

 

Klimowski Kancelaria Prawna

Łódź

Adwokat Łódź
Al. T. Kościuszki 40 lok. 10
90-427 Łódź
tel.: (42)208 88 42/(42) 208 88 43
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

Gdańsk

Adwokat Gdańsk
ul. Długi Targ
80-831 Gdańsk
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

 

Mapa dol-mapPolski

Kancelaria świadczy usługi na terenie całego kraju

Facebook link Twitter link